ⓘ Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата Географија, којашто е поделена на 17 книги, и Историски записи. Роден е околу 64. год.п.н.е ..

Планината Кармел

Планината Кармел, исто така познат како планината Мар Илија, е крајбрежен планински венец во северен Израел, кој се протега од Средоземното Море кон југоисток. Опсегот е Бисферен резерват на УНЕСКО. Голем број на градови се наоѓаат таму, особено градот Хаифа, третиот по големина во Израел, сместен на северните и западните падини.

                                     

ⓘ Страбон

Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата "Географија", којашто е поделена на 17 книги, и "Историски записи".

Роден е околу 64. год.п.н.е во Амазија во Понт, Турција. Дошол во Рим во 29 година, п.н.е, но брзо го напуштил и како придружник на Елија Гала- кого во 24 година п.н.е. Август го испратил со својата војска против Арапите, тој отишол во Египет, и така пропатувал од Александрија до Фила. Се вратил во Рим околу 20 година. Починал околу 24 година. п.н.е.

Од неговите историски дела Историски белешки во четириесет и три книги се зачувани само фрагменти. Негова сочувана книга е и Географија -во седумнаесет книги. Како резултат на долгорочни проучувања ги објавува првите две книги на физичко-математичка географија. Во 3та до 10та книга е опфатена географија на Европа, од 11та до 16та. географија на Азија, а 17 во книгата географија на Африка.

                                     
  • н.е., Херодот за Пелазгите вели: Античкиот елински географ Страбон вели: Понатаму, Страбон пишува дека Тесалија, меѓу устието на реката Пенеј, Термопилите
  • запад и Понт на исток, и одделен од Фригија подоцна, Галатија Според Страбон реката Партениј ја формирала западната граница на регионот, а од исток
  • него се наоѓа планината Ерџијес 3.917 м за која старогрчкиот географ Страбон напишал дека има врв вечно покриен со снег, и дека оттаму може да се видат
  • населен со тракиски племиња. Во тоа време, таа се нарекувала Тиризис. Според Страбон на оваа место се наоѓала престолнината Лизимах, еден од наследниците на
  • со племето Пиери, а нејзин епоним е Пиер, синот на Македон. Птоломеј и Страбон под Пиерија го подразбираат целото приморје до Аксиј. Позната е како света
  • Римјани и други. Од последниве, најистакнати географи биле Птоломеј и Страбон Птоломеј е и еден од првите географи кои ја опишале територијата на Македонија
  • Гарашанин. Во Илијадата, се споменува заеднички предок Пелагон или Пелегон. страбон истакнува дека Пајонците се нарекувале Пелагонци. Полибиј и Ливиј запишале
  • избувнување на востание во Тракија, предводено од тракискиот острогот Теодорик Страбон и Василиск бил испратен да го задуши бунтот, задача со која тој успешно
  • историчари областа Парорбелија ја вбројуваат во источна Македонија иако Страбон истакнал дека оваа област се наоѓала во Македонија, односно на македонска
  • позната и како хиџра годината се протега во текот на 616 и 615 година пред хиџра. Страбон - старогрчки историчар, географ и филозоф. 24 на Ризницата ?
                                     

Ипати

Ипати - антички град во Тесалија, на патот од север кон југ кој минувал крај Термопилите. Својот врв градот го доживеал во II век, за време на владеењето на царот Адријан. Интересно е тоа што овој град воопшто не го споменуваат ниту Плутарх ниту географите Страбон и Паузанија.